Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

nicdostracenia
3304 d111
nicdostracenia
"Nie ma smutniejszego miejsca na świecie niż puste łóżko."
— Gabriel García Márquez - "Kronika zapowiedzianej śmierci"
nicdostracenia
Człowiek nigdy nie jest uodporniony. Może się tylko do wielu rzeczy przyzwyczaić.
— Erich Maria Remarque - "Łuk Triumfalny"
Reposted frommisery misery viaEtien Etien
3146 935e 500
Reposted fromerial erial viaEtien Etien
nicdostracenia
Czy to nie przyjemne mieć kogoś, kto tęskni i chodzi, i czeka, i czeka?
— Tove Jansson - Opowiadania z Doliny Muminków
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaEtien Etien
3146 935e 500
Reposted fromerial erial viaunmadebeds unmadebeds
nicdostracenia
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viaatlantyda atlantyda
nicdostracenia
Człowiek nigdy nie jest uodporniony. Może się tylko do wielu rzeczy przyzwyczaić.
— Erich Maria Remarque - "Łuk Triumfalny"
Reposted frommisery misery viacannellle cannellle
nicdostracenia
Zaniedbasz, to stracisz.
— Konfucjusz
Reposted frompesy pesy viacannellle cannellle
nicdostracenia
Największym problemem dzisiejszych czasów w komunikacji międzyludzkiej jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy po to, by odpowiedzieć.
Reposted fromnezavisan nezavisan viaoll oll
nicdostracenia

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
nicdostracenia
0760 8271 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaaudacityofhuge audacityofhuge
nicdostracenia
nicdostracenia
nicdostracenia
Miłości nie wolno karać przyjaźnią. Koniec to koniec.
— E. M. Remarque
Reposted fromte-quiero te-quiero viacannellle cannellle
nicdostracenia

July 10 2015

nicdostracenia
Choć bym obiecał coś tobie i sobie,
I tak przy pierwszej lepszej okazji znowu to zrobię.
— Miuosh
nicdostracenia
9869 c162
nicdostracenia
3229 e965
Reposted fromhydrocodone hydrocodone viakoloryzacja koloryzacja
nicdostracenia
1498 a09c 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl